Πολιτικη Επιστροφων

 

Ο πελάτης δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω Όρους πριν προχωρήσει σε οποιανδήποτε παραγγελία.

1.O πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή , να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων. Στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων μέσα σε 24 ώρες από την ημερομηνία της παραλαβής του .

2. Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος Η Εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρονικό διάσημα να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα. O καταναλωτής έχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης όπως προβλέπεται από τον νόμο ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994) για συμβάσεις και πωλήσεις εξ αποστάσεως. χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνονται στις παρακάτω 3 περιπτώσεις.

A. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.

B. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

Γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η Εταιρεία δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Επίσης δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές μέσω ταχυδρομείου, μεταφορικών, ΚΤΕΛ κ.α. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με παράδοση στην έδρα της είτε μέσω της Εταιρειας courier η οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία τηλεφωνικά στο 2311 470490 ή με email στο info@autolraders.gr ή με fax στο 2310 828280.

3 Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ..

4, Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.

5, Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με παράδοση στην έδρα της είτε μέσω courier η οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.

6,.Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, ο τρόπος επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται σε συνεννόηση με αυτόν/

7, Σε περίπτωση που το προϊόν λειτουργεί σωστά αλλά ο πελάτης θέλει να το επιστρέψει επειδή έχει μετανιώσει για την αγορά του ή για άλλους δικούς του λόγους αυτό μπορεί γίνει μόνο μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά του. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος κατά την παραλαβή του ποσό 7,00 € καθώς επίσης κα τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε μέσω πιστωτικού ιδρύματος τότε παρακρατείτε και η αναλογούντα προμήθεια. Σε αυτη την περιπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει μέσω εταιρίας courier (με χρέωση του πελάτη – αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή). Επίσης δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές μέσω ταχυδρομείου, μεταφορικών, ΚΤΕΛ κ.α.

8, Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος πέραν των 14 ημερών ο πελάτης μπορεί σε συνεννόηση με την Εταιρεία να επιστρέψει το προϊόν χωρίς να δικαιούται επιστροφή των χρημάτων αλλά μπορεί το ποσόν της αγοράς του να συμψηφιστεί με άλλη μελλοντική του αγορά. Σε αυτη την περιπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει μέσω εταιρίας courier (με χρέωση του πελάτη – αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή). Επίσης δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές μέσω ταχυδρομείου, μεταφορικών, ΚΤΕΛ κ.α.

9, Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν χωρίς την απόδειξη αγοράς ή με ελλιπή την συσκευασία τους είναι χτυπημένα ή γρατσουνισμένα,  η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί να τα παραλάβει και να τα επιστρέψει ξανά στον πελάτη.